bootstrap carousel by cssSlider.com v1.9
Nawigator: » Strona główna » Działalność naukowa » Projekty strukturalne zrealizowane

Podmenu WTMiWT

PL_75_lat.jpg

architektura_tekstyliow_2019.jpg

olimpiada_odziezowa.jpg

fundusze_eu_pr_225x121.jpg

webdziekanat.png

biurokarier.png

zamówienia.png


Poleć znajomemu
dzialalnosc-naukowa
kierunki_info.jpg

Projekty strukturalne zrealizowane

 
 

Kolejny projekt na Wydziale.
Projekt „Zastosowanie biomasy do wytwarzania polimerowych materiałów przyjaznych środowisku” został oceniony pozytywnie i uzyskał finansowanie w ramach działania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, poddziałanie 1.1. 2.
(Project status: Completed)

» Więcej informacji

 


 
 

Z dniem 17. listopada 2008 r rozpoczęto realizację projektu kluczowego, numer POIG.01.03.01-10-007/08, Numer umowy o dofinansowanie: POIG.01.03.01-10-007/08-00. Projekt nosi tytuł "Biodegradowalne wyroby włókniste" i dotyczy opracowania technologii wytwarzania materiałów włókienniczych z polimerów ulegających procesom biodegradacji: polilaktydu, poliestrów i kopoliestrów alifatycznych, celulozy termoplastycznej i modyfikowanego polipropylenu. W ramach projektu zostaną zarówno opracowane metody syntezy nowego typu polimerów jak i zostaną wykorzystane polimery dostępne handlowo. Głównym celem projektu jest przetworzenie poszczególnych rodzajów polimerów w produkty włókniste, przeznaczone do zastosowania w medycynie, przemyśle higienicznym, rolnictwie oraz filtracji.
(Project status: Completed)

» Więcej informacji

 


 
 

"TEKSTRONICZNY SYSTEM DO ELEKTROSTYMULACJI MIĘŚNI".
Beneficjent: Politechnika Łódzka, Katedra Odzieżownictwa i Tekstroniki.

(Project status: Completed)

» Więcej informacji

 


 
 

PROJEKT FORESIGHT  "Nowoczesne technologie dla włókiennictwa szansa dla Polski" PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA.
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość.
(Project status: Completed)

» Więcej informacji

 


 

CLO-2IN-TEX - Projekt nr: POIG 02.01.00-10-195/09
(Project status: Completed)

Wniosek „ROZWÓJ INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ INNOWACYJNYCH TECHNIK
I TECHNOLOGII PRZEMYSŁU TEKSTYLNO-ODZIEŻOWEGO”
został oceniony pozytywnie w ramach działania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, działanie 2.1.

Celem głównym projektu jest rozwój infrastruktury naukowo-badawczej Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów PŁ, jako ośrodka o wysokim potencjale badawczym, umożliwiającej prowadzenie wysokiej jakości badań na rzecz przemysłu tekstylno-odzieżowego i służącej wzrostowi konkurencyjności polskiej nauki. Realizacja projektu przyczyni się do wzmocnienia współpracy między sferą B+R a przedsiębiorstwami oraz podniesienia pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw z branży tekstylno-odzieżowej działających na terenie Polski w warunkach Jednolitego Rynku Europejskiego. Ponadto, projekt wzmocni znaczeniesektora B+R w gospodarce, w kierunkach uznanych za priorytetowe dla rozwoju społeczno-gospodarczego.

 

Informacje szczegółowe - strona projektu

 


 

STRAŻAK NR SPO WKP_1/1.4.4/1/2005/4/4/238/2006
(Project status: Completed)

Ubranie strażackie nowej generacji z tekstronicznym systemem monitorowania parametrów fizjologicznych. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej.

 
 

Instytucja wdrażająca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Koordynator wydziałowy: prof. dr hab. I. Krucińska.
Jednostki uczestniczące: K-47, K-48, I-16.

Całkowite nakłady projektu: 2.352.142,00 zł, w tym wydatki kwalifikowane: 1.955.262,26 zł.
Dofinansowanie UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 717.864,00 zł.
Dofinansowanie z publicznych środków krajowych: 239.288,00 zł

Projekt został zakończony 31 maja 2008 roku.
Projekt otrzymał Srebrny Medal na II Międzynarodowej Wystawie Wynalazków IWIS 2008, która odbyła się w Warszawie w dniach 4-5 czerwca 2008 roku. Przedstawiamy film Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nakręcony na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów PŁ w związku z realizacją projektu "STRAŻAK" pt.:

"Inteligentne ubranie".    (wielkość pliku 70 MB).

 


 

BIOOCHRONY NR SPO WKP_1/1.4.4/1/2005/11/11/576/2006
(Project status: Completed)

Sektorowy Program Operacyjny
Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw.
Działanie 1.4 Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową.

 

Projekt celowy:
NOWA GENERACJA MATERIAŁÓW FILTRACYJNYCH Z UDZIAŁEM NANOWŁÓKIEN I MODYFIKATORÓW Całkowite nakłady: 2.533.734,00 zł, w tym wydatki kwalifikowane: 2.170.492,00 zł
Dofinansowanie UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 987.548,93 zł.
Dofinansowanie z publicznych środków krajowych: 329.182,97 zł.
Środki własne: 853.760,12 zł.

Instytucja wdrażąjąca:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Beneficjent:
Politechnika Łódzka, Koordynator:
Centrum Zaawansowanych Technologii Tekstyliów Przyjaznych dla Człowieka PRO HUMANO TEX
z siedzibą w Łodzi


Projekt został zakończony 30 czerwca 2008 roku.

 
 • bioochrony_plakat.jpg

  Plakat

 

Partnerzy:

 
 • filter_service.jpg

  Filter Service Spółka z o.o.

 • pl_logo_.jpg

  Politechnika Łódzka

 • kfwimw.jpg

  Katedra Fizyki Włókna i Metrologii Włókienniczej

 • ciop-pib.jpg

  Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

 

 


 

 

PROJEKT INWESTYCYJNY NR SPO WKP_1/1.4.3/2/2005/63/182/369/2007/U
(Project status: Completed)

Tytuł projektu:
Budowa infrastruktury naukowo-badawczej laboratorium A w ramach Centrum Zaawansowanych Technologii Tekstyliów Przyjaznych dla Człowieka PRO HUMANO TEX
służącej podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw, realizowanego w ramach SPO WKP
na lata 2004-2006, priorytet 1, działanie 1.4.

 
 

Projekt współfinansowany jest przez UNIĘ EUROPEJSKĄ .
Udział środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 5.051.381,53 zł.
Udział Krajowych Środków Publicznych: 2.602.226,84 zł.

Projekt został zakończony 30 września 2008 roku.


Karta informacyjna projektu

Z dniem 30 września 2008 r. zakończono realizację projektu numer WKP_1/1.4.3/2/2005/63/182/369, zatytułowanego Budowa infrastruktury naukowo - badawczej laboratorium A w ramach Centrum Zaawansowanych Technologii Tekstyliów Przyjaznych dla Człowieka PRO HUMANO TEX, służącej podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw.
Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego EFRR w wysokości 66% w kwocie 5 051 381,53 PLN oraz z Krajowych Środków Publicznych w wysokości 44%, w kwocie 2 602 226,84 PLN.
Instytucją wdrażającą projektu było Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
W ramach projektu powstały trzy pracownie tworzące Laboratorium A CZT PRO HUMANO TEX:
1. Pracownia badań mikro i nanostruktur włóknistych,
2.Pracownia tekstroniki,
3. Pracownia nanotechnologii tekstyliów.
Wyposażenie pracowni badań mikro i nanostruktur włóknistych stanowią:
1.urządzenie do dynamicznej analizy właściwości termomechanicznych DTMA,
2.aparatura rentgenowska - Dyfraktometry małokątowy SAXS i szerokokątowy WAXS,
3.mikroskop fluorescencyjny,
4.porozymetr adsorpcyjny ASAP 2020 Multigas System
5.porozymetr rtęciowy Autopore IV model 9510,
6.przyrząd do oceny skuteczności modyfikacji powierzchni tekstyliów przy użyciu obróbki plazmowej,
7.spektrofotometr UV-VIS NIR JASCO V-57 PC z kulą Ulbrichta.
Wyposażenie pracowni tekstroniki stanowią:
1.stanowisko do kalibracji temperatury,
2.stanowisko sterowania i kontroli steppera serii CGA,
3.komora klimatyzacyjna z regulacją temperatury wilgotności i ciśnienia,
4.oscyloskop cyfrowy Textronix TDS 5104B,
5.woltomierz cyfrowy Keithley 2002,
6.multimeter Nano i miliwoltomierz Keithley 2182,
7.generator Textronix AWG 710B,
8.teraomomierz Keithley 6517A.
Wyposażenie pracowni nanotechnologii tekstyliów stanowią:
1.stanowisko do wytwarzania włóknin metodą ze stopu polimeru,
2.napylarka Temescal,
3.urządzenie do obróbki plazmowej wyrobów włókienniczych CD 400MC typ PC,
4.mikroskop sił atomowych z przystawką nTA 2990 (Nano-Thermal-Analyzer).
Pracownie powstały w budynku A 33, i zostały zlokalizowane na parterze, wejście E oraz na I piętrze, wejście C.
Zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie, badania z wykorzystaniem wymienionej aparatury są dostępne dla wszystkich członków Centrum Zaawansowanych Technologii PRO HUMANO TEX po kosztach własnych, związanych z prowadzeniem badania, bez zysku na rzecz Politechniki Łódzkiej.

 


 

stypendia_miasta_Lodzi_2018_logo_225x127.jpg